İletişim Formu

Prozem tarafından iletişim bilgilerim kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı SMS, e-posta dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak tarafımla iletişime geçilmesine izin veriyorum.”

Adres

Dudullu Organize San. Böl. İmes San. Sit. E-BLOK 502-SK NO:14/C Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul

Telefon

0 (216) 540 82 16

E-Posta

info@prozem.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Şirketimizce değerli tüketicilerimize ürün ve hizmetlerimizin en sağlıklı şekilde sunulabilmesi için çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verilerin, işlenmesi veya üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda azami özen göstermektedir.Amacımız, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.

1.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) NEDİR?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz de tüm kurumlar gibi bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.

2.TANIMLAR

Kişisel Veri; Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya veya belirlemeye yarayan her türlü bilgiyi,

Veri İşleme; Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sahibi; Kişisel verinin ait olduğu gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu; Gerçek kişilerin kişisel verilerini toplayan, işleyen ve KVKK’na göre bir takım yükümlülüklerle donatılmış gerçek veya tüzel kişiyi (PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.),İfade eder.

3.VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 325313 sicil numarasıyla kayıtlı, “Dudullu Organize San. Böl. İmes San. Sit. E-BLOK 502-SK NO:14/C Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul” adresinde mukim şirketimiz PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.),Veri Sorumlusudur.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. , tüketicilerden, müşterilerden, tedarikçilerden, çalışanlarından veya çalışan adaylarından her türlü sözlü ve yazılı veya elektronik iletişim kanalları ile yasal ve sözleşme yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kişisel veri temin edebilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ

PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. , bu kişisel verileri, ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, çalışanlarla ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari ilişkilerin yürütülmesi, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, müşteri memnuniyeti ve tüketici şikayetlerinin giderilmesi, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, hizmet kalitesinin arttırılması, veri sahipleri ile iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme  faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, risk analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, risk analizi, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi amaçları kapsamında işleyebilmektedir.

6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Finansal Kurumlar Birliği, Şirketimiz yurt içi – yurt dışı iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalara, PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından aktarılabilecektir.

7.KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVKK uyarınca PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. ‘ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamda PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. ‘ye iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

 • PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ./ Dudullu Organize San. Böl. İmes San. Sit. E-BLOK 502-SK NO:14/C Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul” adresine noter kanalı ile iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir,
 • Şirket nezdinde kayıtlı info@prozem.com e-posta adresimize mail atabilir,
 • Ya da info@prozem.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

PROZEM İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. (Veri Sorumlusu)

Dudullu Organize San. Böl. İmes San. Sit. E-BLOK 502-SK NO:14/C Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul